ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ

ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว ที่คาดว่าน่าจะพบ และที่น่าจะพบ ในทะเลและบนบกของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
* อีเมลผู้ติดต่อ data@dmf.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ประเทศไทย (ในทะเล และบนบก) และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
* แหล่งที่มา รายงานประจำปีของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://shorturl.asia/iJt4U
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 13 มกราคม 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ในทะเล และบนบก
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาร์เรล
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลรวมของปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว, ผลรวมของปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่คาดว่าน่าจะพบ และผลรวมของปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่น่าจะพบ
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย dmf กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สร้างในระบบเมื่อ 10 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 มีนาคม 2567