Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 24 สิงหาคม ค.ศ. 2021 4 นาฬิกา 28 นาที 21 วินาที UTC, dmf กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ:
  • Updated description of รายงานการขายน้ำมันดิบประจำเดือน from

    รายงานการขายและมูลค่าปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทาน โดยการนำข้อมูลการขายปิโตรเลียมประจำเดือนมาประมวลผล สรุปผลรายงานการขายเป็นหลายแหล่งตามที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th
    to
    รายงานการขายและมูลค่าปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทาน โดยการนำข้อมูลการขายปิโตรเลียมประจำเดือนมาประมวลผล สรุปผลรายงานการขายเป็นหลายแหล่งตามที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th * ไม่รวมข้อมูลจากพื้นที่พัฒนาร่วม JDA