หนังสือแจ้งการนำส่งรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียให้กรมบัญชีกลาง

หนังสือแจ้งการนำส่งรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียให้กรมบัญชีกลางในแต่ละเดือนเป็นเงินบาท โดยจะแสดงแยกเป็นรายได้ในแต่ละประเภท ได้แก่ ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไร และรายได้อื่น (ถ้ามี)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลทั่วไป
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ data@dmf.go.th
* วัตถุประสงค์
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
* แหล่งที่มา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 3 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กันยายน 2564